Esenler Ortopedik Engelliler Derneği
Anasayfa Derneğimiz Haklarımız Etkinlikler Projeler Resim Galerisi Basında Biz Ziyaretci Defteri İletişim
 
DERNEGİMİZ
DERNEĞİMİZ
DERNEK TÜZÜK
ESENLER KAYMAKAMI SN: NAZIM MADENOĞLU
BELEDİYE BAŞKANIMIZ M.TEYFİK GÖKSU
ESENLER BELEDİYESİ MAHALLE MUHATARLARIMIZ
İLÇEMİZ HARİTASI
ESENLERİN TARİHİ
NÜFUS BİLGİLERİ
ESENLER TELEFON REHBERİ
ÜYE SAYIMIZ
BANKA HESAP NO
Esenler Ortopedik Engelliler Derneği
HAVA DURUMU
ANKET
Yönetici :..
ENGELLİ ÇALIŞMALARIMIZ NASIL BULUYORSUNUZ ?
ÇOK İYİ
FENA DEĞİL
KÖTÜ
İYİ

Sonuçlari Göster

FAYDALI LİNKLER
8 VALİLİKLER (69)
8 HAVA YOLU (5)
8 BANKALAR (35)
8 GAZETELER (45)
SİTE SAYAÇ
Sayac
Bugün 62
Toplam 282649
Üye Sayısı 1
Bugün Üye Olan 0
DERNEK TÜZÜK

 

 
 

         ESENLER ORTOPEDİK ENGELLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

                    DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

 

                    Madde 1 -) Derneğin Adı : “ESENLER ORTOPEDİK ENGELLİLER DERNEĞİ’dir.

               Derneğin merkezi ESENLER -  İSTANBUL’dur.

        Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

       

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI

 

Madde 2-)Konusu ve Amacı : (Esenler Ortopedik Engelliler Derneği) nedeni ne olursa olsun engellilerin her sorunuyla ilgilenen bir dernektir. Engellilik nedenlerinin araştırılması ve önlenmesi, araştırmaların, medikal ve cerrahi yaklaşımların,  klinik

                     olarak rehabilitasyonuna ve buna bağlı olarak ortaya sosyal sorunları en üst seviyede

çözümlemeye çalışır.  Bu amaç için ilgili tüm kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle işbirliği yapar. Dernek amacını gerçekleştirmek için özellikle;

                                                                                                                          

                     DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:

 

1-      Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-      Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

3-      Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

4-      Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-      Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-      Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek

7-      Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-      Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-      Dernek faaliyetleri için duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak dernekleri izinle kurabileceği tesisleri kurmak

11-  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, yazılı, sözlü basın ve internet aracığıyla mevcut engellilerle iletişim kurabilmek için çalışır.

12-  Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,

13-  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşların ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14-  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15-  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

16-  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

17-  Şehirsel ve mimari çevrenin engellilere ve yaşlılara uygun şartları taşıması için gereken araştırmaları yapar, yaptırır. Bilimsel çalışmalardan yararlanır, bu çalışmalara katkıda bulunur.

 

      DERNEĞİN FAALİYET ALANI:

 

      Dernek, sosyal ve sportif alanlarda faaliyet gösterir. 

 

      ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ:

 

Madde 3 -)Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye

                     olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için

         bu koşul aranmaz.

                Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

                Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

                Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

                Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik

kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliği

kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır.

         Ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

                         

ÜYELİKTEN ÇIKMA:

 

                     Madde 4-)Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

                                       Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.            

 

                     ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

 

                     Madde 5 -)Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:

              

               1 - Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

               2 - Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

               3 - Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

               4 - Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

               5 - Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

               6 - Söz veya yazı ile derneğin toplum önünde haksız olarak küçük düşürücü, asılsız haber ve fikir yayan, Derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunan üyeler Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyelikten çıkarılır.

                                       Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.

                                       Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir. Ve dernek

                     malvarlığında hak iddia edemez.

 

 

                     DERNEK ORGANLARI:

 

                     Madde 6 -)Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

 

                     1 – Genel Kurul

                     2 -  Yönetim Kurulu

                     3 -  Denetim Kurulu

                     4 -  Disiplin Kurulu

                                      

                     DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI

VE TOPLANTI USULÜ

 

                     Madde 7 -)Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

 

                     GENEL KURUL:

 

                     1 – Bu tüzükte belli edilen zamanda

                     2 –Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

                                       Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, Yönetim kurulu tarafından belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

                                       Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

                                       Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

                     ÇAĞRI USULÜ                :    

 

                                       Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

                                       Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

                                       Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

              

                     TOPLANTI USULÜ:

 

                                       Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz.

                                     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

                                      Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

                                      Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

                                       Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.

                                       Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

                                       Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

                                       Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

                                       Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

                   GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

 

                     Madde 8 -)Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.

                     Gizli oylar,  toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulaların

                     üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

                                       Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

                                       Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla  alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

 

                     TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR:

 

                                       Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

              

                     GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

                     Madde 9-) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

                     1-)Dernek organlarının seçilmesi,

                     2-)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,                   

                     3-)Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

                   4-)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul    

                        edilmesi,                                                                                               

                     5-)Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle

                         onların görevden alınması

                     6-)Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına

                          karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

                   7-)Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz

                       malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

 

 

                   8-)Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri

                        inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

                   9-)Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine

                       verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için

                       görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

                 10-)Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması

                 11-)Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile

                 12-)Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması,  yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara

                       üye olarak katılması veya ayrılması,                                                                      

                 13-)Derneğin vakıf kurması,

                 14-)Derneğin fesih edilmesi,

                 15-)Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

                 16-)Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin

                       görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

                 17-)Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 

                 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:

 

                  Madde 10-)Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

                                      Yönetim kurulu,   seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev  

                  görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter,  sayman ve üye’yi belirler.

                                      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya

                  çağrılabilir.  Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.

                  Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

                                      Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma

                  olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve

                  Çağrılması mecburidir.                                                                                             

               

                  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:                                      

 

                  Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.                                                  

                  

                  1- )Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye

                       yetki vermek,

              2- )Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 

                    hazırlayarak genel kurula sunmak,

              3- )Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına

                    sunmak,

              4- )Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,  derneğe ait taşınır ve

                    taşınmaz   malları  satmak,  bina  veya  tesis  inşa  ettirmek,  kira   sözleşmesi  yapmak,

                    dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

              5- )Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,  

              6- )Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,

              7- )Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

              8- )Gerekli kurulda alınan kararları uygulamak,                               

              9- )Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu

                    ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek,  toplandığında genel

                    kurula sunmak,

            10- )Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

            11- )Derneğe üye alınması veya üyelikten veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar

                    vermek,

            12- )Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve

                    uygulamak,

            13- )Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 

 

            DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV YETKİLERİ:

                                                                                                                                               

            Madde 11-) Denetim kurulu,   üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

                                 Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma

            olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve

            çağrılması mecburidir.

           

            DENETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

                                 Denetim kurulu;    derneğin,    tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın  

            gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirten çalışma konuları doğrultusunda faaliyet

            gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun

            olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir

            yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim

            kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.                                                                               

                                 Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

 

            DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

                                 Disiplin Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimden en

            Geç  bir   hafta  sonra   göreve   çağırır.  Disiplin Kurulu,   göreve geldiği ilk toplantıda   

            başkanını seçer.

                                 Disiplin Kurulu Dernek tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket

            üyeler hakkında soruşturma yapar,  yazılı savunmasını ister,  üyelikten çıkartılması için

            Yönetim Kuruluna teklifte bulunur ( Disiplin kurulu; yönetim kurulu ve başkanı hakkında

            soruşturma yapamaz. Ancak bilgi almak için yönetime danışır.)

           

            DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

 

            Madde 12-)Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-      )Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL. Yıllık olarak da 12 TL.  Aidat alınır.

 Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

                  2-   )Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil

                         edilen üye ödentilerinin % 50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.

                  3-   )Gerçek  ve  tüzel   kişilerin   kendi  isteği  ile  derneğe   yaptıkları   bağış  ve  yardımlar,

                  4-   )Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı,  gezi ve eğlence, temsil, konser,

                          spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

5-      )Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

6-      )Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve

 yardımlar,

7-      )Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla

 giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,                                    

8-      )Diğer gelirler.

 

DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ İLE TUTULACAK DEFTERLER

Madde 13-) Defter tutma esasları;

                     Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur.  Ancak yıllık brüt gelirin

2007 yılı için 591.822.TL.’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak

bilanço esasına göre defter tutulur.

                     Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda

belirtilen haddin altına düşülürse,  takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

                     Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

                     Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda,  bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

KAYIT USULÜ:

 

                     Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

 

TUTULACAK DEFTERLER:

 

                     Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.                                 

(a)  İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- ) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır

       ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- ) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış

       tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere

       işlenebilir.

3- ) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere

       kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.  Elektronik

       posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- ) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları

      veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu

      deftere işlenir.

5- ) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli

      olarak bu deftere işlenir.                              

6- ) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları,  bu belgeleri

      alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu

      deftere işlenir.

(b)   Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1- ) (a) Bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter

      durumunda tutulur.                                                                       

2- ) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile

       kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye

       istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre

       yapılır.

 

DEFTERLERİN TASDİKİ:

                    

                     Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir. Ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:

 

                     İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında

( 31 Aralık )  (Dernekler Yönetmeliği EK - 16’da belirtilen )  “İşletme Hesabı Tablosu”

düzenlenir.    Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise,   yılsonlarında

( 31 Aralık )  Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

                                                                                         

DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:

                                                                                          

Madde 14-) Gelir ve gider belgeleri;

                     Dernek gelirleri  ( Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan )  “Alındı Belgesi “ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

        

                     Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi

Harcama belgeleri ile yapılır.  Ancak derneğin,  Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,

bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için   ( Dernekler Yönetmeliği EK- 13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu “ düzenlenir.

                     Dernek tarafından kişi,  kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ( Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan ) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  ( Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

 

ALINDI BELGELERİ:

                                                                                                               

                     Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak  “ Alındı Belgeleri”  ( Dernekler Yönetmeliğinde EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla,  matbaaya bastırılır.

                     Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü,  matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

YETKİ BELGESİ:

 

                     Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,  yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan)

“Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek,  dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanına,  onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

                     Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler,  ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

                     Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi,  iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ:

 

                     Defterler hariç olmak üzere,  dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalma üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

BEYANNAME VERİLMESİ:

 

Madde 15-) Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin   (  Dernekler Yönetmeliği EK - 21’de sunulan  )  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 

Madde 16-) Mülki amirliği yapılacak bildirimler;

 

 

 

GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:

 

                     Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren     

( Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan ) Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

                     Genel kurul sonuç bildirimine;

1-      ) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-      ) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerin yeni ve eski şekli ile dernek 

         tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.

 

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ:

 

                     Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ( Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

                     Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

                     Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM

 

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği   ( Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen )   “Proje Bildirimi”ne eklenerek,   protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

 

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:

 

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  ( Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen)  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”;  genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler  ( Dernekler Yönetmeliği EK- 25’te belirtilen ) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”  doldurulmak suretiyle,  değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

                     Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

 

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

 

Madde 17-)  Dernekte genel kurul,   yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

                     Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.  Genel kurul veya yönetim kurulu,   gerek görülen hallerde denetim yapabilir. Veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

 

 

 

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:

 

Madde 18-) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.  Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.  Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneğin ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılanmaz.

 

DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU:

 

Madde 19-) Dernek,  gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.  Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri,  şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

 

ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 

Madde 20-) Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili,  tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

 

ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

 

Madde 21-) Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek,  denetim kurulu ise 3  (üç)  asıl ve 3  (üç)  yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

                     Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

 

ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ

 

Madde 22-) Şubeler,   genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

                     Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ekim ayı içerisinde,  şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

                     Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

                     Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak,  şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

                     Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır,  ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

                     Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

 

TEMSİLCİLİK AÇMA:

 

Madde 23-) Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.   Temsilciliğin adresi,   yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.  Temsilcilik,  dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

 

TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:

 

Madde 24-) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

                     Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.   Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,   yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                     Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.  Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:

 

Madde 25-)  Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verilebilir.

                     Genel kurulda fesih konusunun görüşebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.  Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,  yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

                     Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.  Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

TASFİYE İŞLEMLERİ:

 

                     Genel kurulca fesih kararı verildiğinde,  derneğin para,  mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır.  Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Esenler Ortopedik Engelliler Derneği” ibaresi kullanılır.

                     Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.  Bu kurul,  önce derneğin hesaplarını inceler.  İnceleme esnasında derneğe ait defterler,  alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

                     Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

 

                    Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

                  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

               Madde 26- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

ESENLER ORTOPEDİK ENGELLİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ ESENLER  

 

  

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

     

     

   

 

 

  

                

             

    

 

    

   

  

  

 

 

                    

 

                   

                

 

 

 

 

              

 

  

         ESENLER ORTOPEDİK ENGELLİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
                    DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:
 
                    Madde 1 -) Derneğin Adı : “ESENLER ORTOPEDİK ENGELLİLER DERNEĞİ’dir.
               Derneğin merkezi ESENLER - İSTANBUL’dur.
        Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.
       
DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ İLE FAALİYET ALANI
 
Madde 2-)Konusu ve Amacı : (Esenler Ortopedik Engelliler Derneği) nedeni ne olursa olsun engellilerin her sorunuyla ilgilenen bir dernektir. Engellilik nedenlerinin araştırılması ve önlenmesi, araştırmaların, medikal ve cerrahi yaklaşımların, klinik
                     olarak rehabilitasyonuna ve buna bağlı olarak ortaya sosyal sorunları en üst seviyede
çözümlemeye çalışır. Bu amaç için ilgili tüm kurum, kuruluş, vakıf ve derneklerle işbirliği yapar. Dernek amacını gerçekleştirmek için özellikle;
                                                                                                                          
                     DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ:
 
1-      Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-      Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-      Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-      Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-      Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-      Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek
7-      Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-      Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-      Dernek faaliyetleri için duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak dernekleri izinle kurabileceği tesisleri kurmak
11- Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, yazılı, sözlü basın ve internet aracığıyla mevcut engellilerle iletişim kurabilmek için çalışır.
12- Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
13- Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşların ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14- Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15- Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
16- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
17- Şehirsel ve mimari çevrenin engellilere ve yaşlılara uygun şartları taşıması için gereken araştırmaları yapar, yaptırır. Bilimsel çalışmalardan yararlanır, bu çalışmalara katkıda bulunur.
 
      DERNEĞİN FAALİYET ALANI:
 
      Dernek, sosyal ve sportif alanlarda faaliyet gösterir. 
 
      ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ:
 
Madde 3 -)Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye
                    olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için
        bu koşul aranmaz.
               Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
               Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
               Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
               Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik
kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliği
kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır.
         Ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.
                         
ÜYELİKTEN ÇIKMA:
 
                     Madde 4-)Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
                                       Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.            
 
                     ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
 
                     Madde 5 -)Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
              
               1 - Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
               2 - Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
               3 - Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
               4 - Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
               5 - Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
               6 - Söz veya yazı ile derneğin toplum önünde haksız olarak küçük düşürücü, asılsız haber ve fikir yayan, Derneğin konu ve amacına aykırı faaliyetlerde bulunan üyeler Yönetim Kurulu’nun onayı ile üyelikten çıkarılır.
                                       Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
                                       Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir. Ve dernek
                     malvarlığında hak iddia edemez.
 
 
                     DERNEK ORGANLARI:
 
                     Madde 6 -)Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:
 
                    1 – Genel Kurul
                     2 - Yönetim Kurulu
                     3 - Denetim Kurulu
                     4 - Disiplin Kurulu
                                      
                     DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ, TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI
VE TOPLANTI USULÜ
 
                     Madde 7 -)Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
 
                     GENEL KURUL:
 
                     1 – Bu tüzükte belli edilen zamanda
                     2 –Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
                                       Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, Yönetim kurulu tarafından belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
                                       Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
                                       Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
                     ÇAĞRI USULÜ                :    
 
                                       Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
                                       Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
                                       Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
              
                     TOPLANTI USULÜ:
 
                                       Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz.
                                     Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
                                      Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
                                      Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
                                       Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.
                                       Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
                                       Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
                                       Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
                                       Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
 
                   GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:
 
                     Madde 8 -)Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.
                     Gizli oylar,  toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulaların
                     üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
                                       Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
                                       Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 
                     TOPLANTISIZ VEYA ÇAĞRISIZ ALINAN KARARLAR:
 
                                       Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
              
                     GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:
 
                     Madde 9-) Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
                     1-)Dernek organlarının seçilmesi,
                     2-)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,                   
                     3-)Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
                   4-)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul    
                        edilmesi,                                                                                               
                     5-)Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle
                         onların görevden alınması
                     6-)Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına
                          karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
                   7-)Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz
                      malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 
 
                   8-)Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri
                        inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
                   9-)Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine
                      verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için
                      görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
                 10-)Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması
                 11-)Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile
                 12-)Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması,  yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara
                      üye olarak katılması veya ayrılması,                                                                      
                 13-)Derneğin vakıf kurması,
                 14-)Derneğin fesih edilmesi,
                 15-)Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
                 16-)Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin
                      görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
                 17-)Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
 
                 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ:
 
                 Madde 10-)Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
                                      Yönetim kurulu,   seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev  
                 görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter,  sayman ve üye’yi belirler.
                                      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya
                 çağrılabilir.  Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.
                 Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
                                      Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
                 olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve
                 Çağrılması mecburidir.                                                                                             
               
                 YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:                                      
 
                 Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.                                                  
                  
                 1- )Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye
                      yetki vermek,
             2- )Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi 
                    hazırlayarak genel kurula sunmak,
             3- )Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına
                    sunmak,
             4- )Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak,  derneğe ait taşınır ve
                    taşınmaz   malları  satmak,  bina  veya  tesis  inşa  ettirmek,  kira   sözleşmesi  yapmak,
                    dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
             5- )Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,  
             6- )Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak,
             7- )Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
             8- )Gerekli kurulda alınan kararları uygulamak,                               
             9- )Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu
                    ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek,  toplandığında genel
                    kurula sunmak,
            10- )Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
            11- )Derneğe üye alınması veya üyelikten veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar
                    vermek,
            12- )Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve
                    uygulamak,
            13- )Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
 
 
            DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV YETKİLERİ:
                                                                                                                                               
            Madde 11-) Denetim kurulu,   üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
                                 Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma
           olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve
            çağrılması mecburidir.
           
            DENETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
 
                                 Denetim kurulu;    derneğin,    tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın  
            gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirten çalışma konuları doğrultusunda faaliyet
            gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun
            olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir
            yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim
            kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.                                                                               
                                 Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.
 
            DİSİPLİN KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ:
 
                                 Disiplin Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu seçimden en
            Geç  bir  hafta sonra   göreve  çağırır. Disiplin Kurulu,  göreve geldiği ilk toplantıda   
            başkanını seçer.
                                 Disiplin Kurulu Dernek tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket
            üyeler hakkında soruşturma yapar,  yazılı savunmasını ister,  üyelikten çıkartılması için
            Yönetim Kuruluna teklifte bulunur ( Disiplin kurulu; yönetim kurulu ve başkanı hakkında
            soruşturma yapamaz. Ancak bilgi almak için yönetime danışır.)
           
            DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:
 
            Madde 12-)Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
1-      )Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 TL. Yıllık olarak da 12 TL. Aidat alınır.
 Bu miktarları arttırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
                  2-   )Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil
                         edilen üye ödentilerinin % 50’si altı ayda bir genel merkeze gönderilir.
                  3-   )Gerçek ve tüzel  kişilerin  kendi isteği ile derneğe   yaptıkları   bağış ve yardımlar,
                  4-   )Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı,  gezi ve eğlence, temsil, konser,
                          spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
5-      )Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-      )Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
 yardımlar,
7-      )Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla
 giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,                                    
8-      )Diğer gelirler.
 
DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ İLE TUTULACAK DEFTERLER
Madde 13-) Defter tutma esasları;
                     Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin
2007 yılı için 591.822.TL.’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak
bilanço esasına göre defter tutulur.
                     Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda
belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
                     Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
                     Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda,  bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
KAYIT USULÜ:
 
                     Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
 
TUTULACAK DEFTERLER:
 
                     Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.                                 
(a)  İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- ) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır
       ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2- ) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış
       tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere
       işlenebilir.
3- ) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere
       kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik
       posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4- ) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları
      veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu
      deftere işlenir.
5- ) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli
      olarak bu deftere işlenir.                              
6- ) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri
      alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu
      deftere işlenir.
(b)   Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1- ) (a) Bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter
      durumunda tutulur.                                                                       
2- ) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile
       kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
       istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre
       yapılır.
 
DEFTERLERİN TASDİKİ:
                    
                     Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir. Ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
 
GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLENMESİ:
 
                     İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında
( 31 Aralık ) (Dernekler Yönetmeliği EK - 16’da belirtilen )  “İşletme Hesabı Tablosu”
düzenlenir.    Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise,   yılsonlarında
( 31 Aralık )  Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
                                                                                         
DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ:
                                                                                          
Madde 14-) Gelir ve gider belgeleri;
                     Dernek gelirleri  ( Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan )  “Alındı Belgesi “ ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
        
                     Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi
Harcama belgeleri ile yapılır.  Ancak derneğin,  Gelir Vergisi Kanunun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası,
bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için   ( Dernekler Yönetmeliği EK- 13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu “ düzenlenir.
                     Dernek tarafından kişi,  kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ( Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan ) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise  ( Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
 
ALINDI BELGELERİ:
                                                                                                               
                     Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak  “ Alındı Belgeleri”  ( Dernekler Yönetmeliğinde EK-17’de gösterilen biçim ve ebatta ) yönetim kurulu kararıyla,  matbaaya bastırılır.
                     Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü,  matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
YETKİ BELGESİ:
 
                     Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler,  yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ( Dernekler Yönetmeliği EK-19’da örneği bulunan)
“Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek,  dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanına,  onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
                     Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler,  ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
                     Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi,  iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
 
GELİR VE GİDER BELGELERİNİN SAKLAMA SÜRESİ:
 
                     Defterler hariç olmak üzere,  dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalma üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.
 
BEYANNAME VERİLMESİ:
 
Madde 15-) Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibariyle sonuçlarına ilişkin   (  Dernekler Yönetmeliği EK - 21’de sunulan  )  “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.
 
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
 
Madde 16-) Mülki amirliği yapılacak bildirimler;
 
 
 
GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ:
 
                     Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren     
( Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan ) Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:
                     Genel kurul sonuç bildirimine;
1-      ) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
2-      ) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerin yeni ve eski şekli ile dernek 
         tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği, eklenir.
 
YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA BİLDİRİMİ:
 
                     Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce ( Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.
                     Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.
                     Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.
 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE YÜRÜTÜLEN ORTAK PROJELERLE İLGİLİ BİLDİRİM
 
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği   ( Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen )   “Proje Bildirimi”ne eklenerek,   protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.
 
DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ:
 
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik  ( Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen)  “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”;  genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler  ( Dernekler Yönetmeliği EK- 25’te belirtilen ) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi”  doldurulmak suretiyle,  değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
                     Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.
 
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:
 
Madde 17-)  Dernekte genel kurul,   yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılacağı gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
                     Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu,   gerek görülen hallerde denetim yapabilir. Veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
 
 
 
DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ:
 
Madde 18-) Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.  Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.  Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneğin ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılanmaz.
 
DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU:
 
Madde 19-) Dernek,  gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.  Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri,  şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
 
ŞUBELERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
 
Madde 20-) Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili,  tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
 
ŞUBELERİN ORGANLARI VE ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER:
 
Madde 21-) Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur. Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek,  denetim kurulu ise 3  (üç)  asıl ve 3  (üç)  yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
                     Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.
 
ŞUBELERİN GENEL KURULLARININ TOPLANMA ZAMANI VE GENEL MERKEZ GENEL KURULUNDA NASIL TEMSİL EDİLECEĞİ
 
Madde 22-) Şubeler,   genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
                     Şubelerin olağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ekim ayı içerisinde,  şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.
                     Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
                     Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak,  şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
                     Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır,  ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
                     Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
 
TEMSİLCİLİK AÇMA:
 
Madde 23-) Dernek gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir.   Temsilciliğin adresi,   yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.  Temsilcilik,  dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.
 
TÜZÜĞÜN NE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ:
 
Madde 24-) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
                     Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.   Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı,   yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
                     Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ:
 
Madde 25-) Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verilebilir.
                     Genel kurulda fesih konusunun görüşebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır.  Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.  Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,  yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
                     Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.  Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 
TASFİYE İŞLEMLERİ:
 
                     Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Esenler Ortopedik Engelliler Derneği” ibaresi kullanılır.
                     Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.  Bu kurul,  önce derneğin hesaplarını inceler.  İnceleme esnasında derneğe ait defterler,  alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.
                     Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.
 
                    Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
 
                  Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
               Madde 26- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
 
 
 
ESENLER ORTOPEDİK ENGELLİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZİ ESENLER  
 
  
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
       
     
     
  
 
 
  
               
             
   
 
   
   
  
  
 
 
                    
 
                   
                
 
 
 
 
              
 
  
                    
 
 
 
 

 

                    

 

 

 

 

 

Esenler Ortopedik Engelliler Derneği
BİZE KATILIN !
Mail listemize üye olun. Yenilikler size gelsin...
Mail Adresiniz
DESTEKLEYENLER
Esenler Ortopedik Engelliler Derneği
PCDOKTORUM EYLÜL MUHASEBE & MALİ MÜŞAVİRLİK         DİGİBEE BİLİŞİM BİRLİK TELEKOM BERRA SİGORTA Etkin Tabela oğuzhan pls. vialli‏ oasis medikal
RESİMLERDEN SEÇMELER
DUYURULAR
GÜNLÜK GAZETELER
LÜTFEN BİR GAZETE SEÇİNİZ.
 
Esenler Ortopedik Engelliler Derneği
Copright © 2010 EOED Tüm Hakları Saklıdır.